Bærekraft

Samfunnsansvar

Bygg – og anleggsnæringen står samlet for om lag 40 prosent av klimagassutslippene i global sammenheng. I møte med klimaendringene verden står overfor er det viktig at vi som by – og eiendomsutvikler tar vår del av samfunnsansvaret gjennom å utvikle gode prosjekter som bidrar til alle de tre dimensjonene av bærekraft.

 

Bærekraft

Vi som eiendomsutvikler har stor påvirkningskraft i utformingen av prosjekter. Et byggeprosjekt har som oftest en levetid på over et halvt århundre og byggene har en stor andel av sine utslipp i driftsfasen. Valgene som gjøres under utviklingsfasen er derfor avgjørende for å bidra til effektive og miljøvennlige boliger, og samtidig tilrettelegge for at boligkjøperne kan ta miljøvennlige valg i hverdagen.

En pådriver for fremtidens boligutvikling

Gjennom vår bærekraftstrategi har vi definert klare mål og lagt tydelige føringer for hvordan vi skal utvikle fremtidens boliger med lavest mulig fotavtrykk. Vi har valgt ut fem av FN sine bærekraftsmål hvor vi har et særlig ansvar og kan gjøre størst forskjell:

 

God helse og livskvalitet

Gjennom å bygge boliger av høy kvalitet, med godt inneklima og fasiliteter som tilrettelegger for god psykisk og fysisk helse, skal vi bidra til dette målet.

 

 

Bærekraftige byer og samfunn

Vårt ansvarsområde stopper ikke utenfor hvert enkelt bygg. Våre prosjekter er en del av et større bymiljø, og vi skal derfor være byutviklere i like stor grad som vi er boligutviklere. Dette plikter at vi løfter blikket og utvikler prosjekter som skaper en god sammenheng og tilpasning til nærmiljøet.

 

Ansvarlig forbruk og produksjon

Utslippene i byggefasen skal reduseres gjennom effektiv utnyttelse av ressurser. Bevisste valg skal bidra til at alle våre prosjekter skal være energi- og miljøvennlige boliger gjennom hele byggets levetid.

 

 

Stoppe klimaendringene

Bygningsmaterialer og utslipp fra byggene genererer utslipp av miljø- og klimagasser. Ved å ta bevisste valg gjennom utviklings- og prosjekteringsfasen skal vi redusere vår klimabelastning. Vi skal legge til rette for at våre boligkjøpere skal ta klimavennlige valg i sin hverdag.

 

Samarbeid for å nå målene

Klimautfordringene verden står ovenfor kan ingen løse alene. Det er nødvendig med samarbeid på tvers av ulike fag og sektorer, og et kontinuerlig arbeid mot reduksjon av utslippene.

 

Gjennom vårt medlemskap i Grønn byggallianse vil vi bygge kompetanse og dele erfaringer. Et tett samarbeid med entreprenør og konsulenter er også avgjørende for å finne gode løsninger.

Vi har signert Grønn Byggallianse sine 10 strakstiltak for boligutviklere

I over 30 år har Barlindhaug Eiendom bygd gode bomiljøer og bidratt positivt til områdene rundt våre prosjekter. Det er vi stolte av og noe vi skal fortsette med. Vi har derfor definert konkrete målsettinger basert på de tre dimensjonene av bærekraft. Disse målene skal ligge til grunn i arbeidet med alle våre prosjekter.

 

Vi skal ….

kunder

Redusere karbonavtrykket til kundene våre

  • Det skal tilrettelegges for at beboere skal kunne ta mer miljøvennlige valg i hverdagen ved og blant annet tilby ulike deletjenester og bevisstgjøring av energiforbruk gjennom smarte løsninger.

karbonavtrykk

Redusere vårt karbonavtrykk med 50 % innen 2030 og være karbonnøytral innen 2045

  • Fra 2025 skal minst halvparten av nye prosjekter sertifiseres med anerkjent miljøsertifisering.
  • Klimagassregnskap og energibudsjett skal ligge som grunnlag for vurdering av klimagass- og energireduserende tiltak i hvert prosjekt.
  • Alle nye prosjekter skal etterspørre fossilfri byggeplass.

lokalmiljø

Utvikle prosjekter som bidrar positivt til lokalmiljøet

  • Alle våre prosjekter skal ha et arkitektonisk uttrykk som gir et positivt bidrag til lokalmiljøet.
  • Våre prosjekter skal ha fasiliteter som bidrar til gode bo- og lokalmiljø for alle aldre med attraktive møteplasser og fellesområder.

Vi er på lag med Consto

Barlindhaug Eiendom og Consto er bedrifter i samme konsern

Consto er en naturlig samarbeidspartner i våre prosjekter, og de har allerede kommet godt i gang med sitt arbeid med bærekraft.

Les Consto sin Bærekraftsrapport for 2021 her.

Bærekraft på agendaen

Bærekraft er blitt tildelt mye fokus de senere årene og er satt på agendaen til bedrifter. Det er viktig å ta arbeidet med bærekraft på alvor og sette arbeidet i system. Vi har som mål å strukturere vårt arbeid med bærekraft og har derfor definert konkrete mål som skal være med på å forme våre fremtidige prosjekter.

Dette er starten på vår reise, men vi har allerede gjort mye bra i flere av prosjektene våre.

Bli med oss i planleggingen og gjennomføringen av våre boligprosjekter! Klikk her